Mój Prąd 5.0

Niewiele czasu minęło od zamknięcia naboru wniosków do programu Mój Prąd 4.0, a już rozpoczęto proces oceny zgłoszeń dla nowej odsłony – Mój Prąd 5.0. W 2023 roku wprowadzono kilka nowych rodzajów urządzeń, a maksymalna suma dotacji wynosi teraz imponujące 58 000 zł! Z powodu ogromnego zainteresowania, środki budżetowe szybko się wyczerpywały, więc Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło zwiększyć budżet o 400 milionów złotych! Przeczytaj najważniejsze informacje na temat aktualnej edycji Mój Prąd i skorzystaj z możliwości otrzymania wsparcia finansowego!

Rozpoczyna się nowa fala zapisów do programu Mój Prąd 2023 - Dołącz już teraz

Program Mój Prąd 2023 – to kolejna edycja tego innowacyjnego programu, który został uruchomiony w 2019 roku. Przez te lata mieliśmy przyjemność uczestniczyć w pięciu edycjach. Obecny nabór do Mój Prąd 5.0 w 2023 roku

Podczas trwania Mój Prąd wypłacono ponad 400 tysięcy dofinansowań na instalacje fotowoltaiczne dla indywidualnych odbiorców, łącznie na kwotę ponad 1,7 miliarda złotych. Dzięki wsparciu programu Mój Prąd, zainstalowane systemy PV przyczyniły się do redukcji emisji dwutlenku węgla o imponującą wartość ponad 1,9 miliona ton!

W ostatnich dwóch edycjach programu, dokonano kilku znaczących zmian. Na przykład, w Mój Prąd 2021 zmniejszono wysokość dofinansowania z 5 000 zł do 3 000 zł. Natomiast w Mój Prąd 2022 poszerzono zakres wspieranych inwestycji o rozwiązania zwiększające samozasilanie, takie jak magazyny energii i ciepła, systemy HEMS/EMS, a także dwukrotnie zwiększono kwoty dotacji na instalacje fotowoltaiczne w trakcie trwania naboru.

Obecny nabór do Mój Prąd 5.0 oferuje najszerszy zakres inwestycji w historii programu. Ponadto, beneficjenci mają możliwość otrzymania najwyższej dotacji do tej pory, sięgającej aż 58 000 zł!

Nowe środki w programie Mój Prąd 5.0 - dodatkowe 400 mln zł do podziału!

Rekordowe zainteresowanie Mój Prąd 5.0 – cały budżet wyczerpany w zaledwie miesiąc! Ministerstwo Klimatu i Środowiska reaguje i zwiększa budżet o dodatkowe 400 mln zł, co zapewni wsparcie dla kolejnych 48 tys. wnioskodawców.

Mój Prąd – dla kogo?

W 2023 roku program Mój Prąd udziela wsparcia trzem grupom inwestorów:

 1. Osobom rozliczającym się w systemie net-billing, które wcześniej nie składały wniosków do Mój Prąd.
 2. Osobom rozliczającym się za pomocą systemu opustów, które jeszcze nie otrzymały wsparcia z Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system net-billing.
 3. Osobom, które już otrzymały dotację w poprzednich edycjach Mój Prąd i spełniają następujące warunki: zakupiły i podłączyły system od 1 lutego 2020 roku, przełączyły się na system net-billing oraz dokupiły urządzenie zwiększające samozasilanie objęte wsparciem z programu Mój Prąd 5.0.

Widoczne jest, że Mój Prąd 5.0 skierowany jest wyłącznie do inwestorów, którzy już korzystają z systemu net-billing lub są gotowi przejść z systemu opustów na net-billing.

Jednocześnie, aktualne wsparcie w ramach Mój Prąd jest dostępne dla osób fizycznych, które mają podpisaną umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii oraz produkują prąd lub ciepło na potrzeby istniejącego budynku za pomocą instalacji PV zainstalowanej na budynku mieszkalnym lub na działce przyległej.

Mój Prąd – Zasady i Kwalifikujące się Urządzenia

Dotacja Mój Prąd w roku 2023 obejmuje:

– Zakup i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW, z uwzględnieniem dostosowania mocy systemu do zapotrzebowania energetycznego, aby ilość wyprodukowanej energii nie przekroczyła 120% pobranej energii rocznie.

 • Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej o pojemności minimum 2 kWh, przy zachowaniu określonego limitu kosztów zakupu i instalacji na 1 kW.

 • Zakup i instalację pomp ciepła, w tym pomp powietrze/woda, pomp powietrze/woda o podwyższonej efektywności energetycznej, pomp gruntowych o podwyższonej efektywności energetycznej oraz pomp powietrze/powietrze.

 • Zakup i montaż magazynu ciepła, czyli zasobników CWU zasilanych przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, buforów ciepła z grzałką elektryczną lub zasilanych przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, a także buforów ciepła z zasobnikiem CWU lub pompą ciepła. Minimalna pojemność zbiornika lub bufora wynosi 20 litrów.

 • Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS, pod warunkiem jednoczesnego zakupu magazynu ciepła lub magazynu energii.

 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych w liczbie od 1 do maksymalnie 50 sztuk, o łącznej powierzchni czynnej od 0,5 do 30 m2.

Wszystkie urządzenia muszą być nowe i nie mogą być starsze niż 24 miesiące przed ich montażem.

Mój Prąd 5.0 – Warunki i Wykluczenia

Warunki kwalifikacji do dotacji Mój Prąd:

Przedsięwzięcie musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku, co stanowi datę początkową kwalifikowalności kosztów. Rozpoczęcie inwestycji może być uznane za datę opłacenia pierwszej faktury lub paragonu, datę przyłączenia mikroinstalacji lub datę montażu systemu, zależnie od tego, co nastąpiło najpierw.

 • Wniosek o dotację Mój Prąd można złożyć dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia, czyli po pełnym zamontowaniu, przyłączeniu, zgłoszeniu do odpowiednich instytucji i opłaceniu wszystkich zgłoszonych instalacji i urządzeń. Data zakończenia inwestycji to data uruchomienia ostatniego z urządzeń lub data opłacenia ostatniego dokumentu płatniczego (faktury, paragonu imiennego), w zależności od tego, co nastąpiło później.

 • NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do przeprowadzania losowych kontroli beneficjentów, którzy otrzymali dotację z programu Mój Prąd.

 • Instalacja objęta programem musi być eksploatowana przez co najmniej 5 lat, licząc od daty otrzymania dofinansowania. W tym czasie nie wolno jej sprzedawać, zastawiać, demontować ani przenosić w inne miejsce, z wyjątkiem konieczności naprawy.

Sytuacje, w których dotacja nie zostanie przyznana:

 • Instalacja fotowoltaiczna zgłoszona do programu została zamontowana na dachu pokrytym materiałami zawierającymi azbest.

 • Przedsięwzięcia zgłoszone do programu zostały sfinansowane za pomocą leasingu, a w dniu składania wniosku beneficjent nie jest właścicielem urządzeń i instalacji.

 • Faktury złożone wraz z wnioskiem dotyczą wyłącznie montażu. Aby otrzymać dotację, konieczne jest przedstawienie faktur potwierdzających zarówno zakup, jak i montaż.

 • W przypadku wnioskowania o urządzenie grzewcze, takie jak pompa ciepła, nie zobowiązuje się do wymiany kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy antysmogowej.

 • Urządzenia do magazynowania ciepła, które nie mają bezpośredniego wpływu na zwiększenie autokonsumpcji, takie jak zasobniki CWU lub bufory na gaz.

Mój Prąd 5.0 – Wysokość dofinansowania w 2023 roku

Program Mój Prąd 5.0 oferuje atrakcyjne dofinansowanie dla inwestycji związanych z energią odnawialną. Wysokość dotacji zależy od rodzaju instalacji i urządzeń, a także grupy wnioskodawcy. Poniżej przedstawiamy orientacyjne kwoty dofinansowania w roku 2023:

Mikroinstalacja

 • 6 000 zł dla osób z 1 i 2 grupy wnioskodawców, którzy do tej pory nie skorzystali z Mój Prąd.
 • 7 000 zł dla osób z 1 i 2 grupy wnioskodawców, które zakupią zarówno mikroinstalację, jak i urządzenie zwiększające autokonsumpcję.
 • 7 000 zł dla osób z 1 i 2 grupy wnioskodawców, które zakupią zarówno mikroinstalację, jak i urządzenie zwiększające autokonsumpcję.

 

Urządzenia zwiększające autokonsumpcję

 • Magazyn ciepła: do 5 000 zł.
 • Magazyn ciepła: do 5 000 zł.
 • System HEMS/EMS: do 3 000 zł.
 • Kolektory słoneczne: do 3 500 zł.
 • Gruntowa pompa ciepła (grunt/woda lub woda/woda) o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 28 500 zł.
 • Powietrzna pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 19 400 zł.
 • Powietrzna pompa ciepła: do 12 600 zł.
 • Pompa ciepła powietrze/powietrze (klimatyzacja): do 4 400 zł.

 

Warto zauważyć, że łączna maksymalna kwota dotacji dla osób, które wcześniej nie korzystały z Mój Prąd, wynosi nie więcej niż 58 000 zł na jeden Punkt Poboru Energii. Dla osób z 3 grupy wnioskodawców, które już korzystały z dotacji Mój Prąd, maksymalne wsparcie może wynieść do 54 000 zł na jeden PPE.

Wysokość dotacji stanowi znaczące wsparcie finansowe dla inwestorów, którzy decydują się na rozwój energii odnawialnej i korzystanie z ekologicznych rozwiązań energetycznych.

Terminy Mój Prąd 2023 – Nabór i Czas Trwania

Program Mój Prąd 5.0 rozpoczął nabór wniosków 22.04.2023 roku i będzie przyjmował je do 22.12.2023 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Warto jednak mieć na uwadze, że ze względu na tempo wydatkowania i zwiększenie budżetu o 400 mln zł, środki mogą się wyczerpać przed końcem roku. Szacuje się, że środki mogą być dostępne do końca września 2023 roku. Dlatego warto działać jak najszybciej!

Całkowity budżet przeznaczony na Mój Prąd 2023 wynosi 500 mln zł. Jest to suma, która ma wesprzeć inwestycje związane z energią odnawialną i promować ekologiczne rozwiązania energetyczne. Pamiętaj, że środki są ograniczone, dlatego niezwłoczne złożenie wniosku może zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

Dokumenty wymagane w ramach programu Mój Prąd 5.0

W piątym naborze programu Mój Prąd, uruchomionym w 2023 roku, istnieje kilka dokumentów, które wnioskodawcy muszą posiadać i złożyć w celu ubiegania się o dotację. Poniżej znajduje się lista wymaganych zaświadczeń, które należy przygotować w formie elektronicznej:

 1. Potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji, które zostanie wydane przez OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej).
 2. Zaświadczenie potwierdzające korzystanie z systemu net-billing, które również zostanie wydane przez OSD.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy, w którym potwierdza dokonanie płatności za faktury związane z wykonaniem instalacji.
 4. Protokół odbioru prac, który można otrzymać od wykonawcy lub samodzielnie sporządzić oświadczenie o samodzielnym montażu dodatkowych elementów (takich jak magazyn ciepła, energii, HEMS/EMS).
 5. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek ma być składany w imieniu wnioskodawcy.

 

Wzory wymienionych dokumentów można znaleźć na oficjalnej stronie programu Mój Prąd. Ponadto, do wniosku będą wymagane faktury lub paragony imienne potwierdzające dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych urządzeń objętych dotacją. Jeśli to dotyczy, również karty energetyczne produktu i etykiety energetyczne powinny być dołączone, zależnie od zakresu informacji dotyczących urządzenia.

Składanie wniosku Mój Prąd – sposób i miejsce

Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd, konieczne jest złożenie wniosku wyłącznie drogą elektroniczną. Nie są akceptowane zgłoszenia w formie papierowej. Wniosek można złożyć poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Aby złożyć wniosek online o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej, konieczne jest posiadanie konta na platformie GWD. Istnieją dwie możliwości założenia konta. Pierwszą opcją jest skorzystanie z tzw. Węzła Krajowego, który umożliwia uwierzytelnienie poprzez profil zaufany, tożsamość elektroniczną dostarczaną przez bank lub aktywną warstwę elektroniczną e-dowodu. Drugą opcją jest założenie konta za pomocą systemu GWD, gdzie konieczna będzie adres e-mail.

Składanie wniosków w formie elektronicznej zapewnia wygodę i szybkość procesu, a platforma GWD umożliwia łatwe przesyłanie dokumentów i monitorowanie postępu wniosku. Pamiętaj, że zgłoszenia w formie papierowej nie będą rozpatrywane, dlatego ważne jest skorzystanie z dostępnych narzędzi online.

Procedura składania wniosku Mój Prąd online

Aby złożyć wniosek do programu Mój Prąd online, należy przejść przez kilka prostych kroków, które zapewniają wygodne i efektywne wypełnienie wniosku:

 1. Założenie konta na portalu GWD – Po wejściu na stronę GWD należy zalogować się na swoje konto. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, konieczne jest dokonanie rejestracji, wybierając odpowiednią metodę uwierzytelniania, taką jak profil zaufany lub funkcjonalność GWD.

 2. Złożenie wniosku – Na górnym menu strony znajduje się opcja „Nowy wniosek o dofinansowanie”. Należy ją wybrać, a następnie w oknie wybrać „Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”. Następnie wybieramy odpowiedni nabór, którym jest „Mój Prąd”.

 3. Uzupełnienie wniosku – W tym kroku zostaniesz poproszony o uzupełnienie niezbędnych danych, takich jak dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres) oraz szczegóły dotyczące instalacji PV, takie jak lokalizacja, koszty, moc i data przyłączenia. Po uzupełnieniu wniosku zgodnie z instrukcjami, system wyliczy kwotę dotacji w zakładce „Dofinansowanie”.

 4. Dodanie załączników – NFOŚiGW wymaga, aby załączniki były przesyłane w formie elektronicznej. Jeśli posiadasz wiele plików tego samego rodzaju, np. faktur, należy je połączyć w jeden plik PDF lub ZIP.

 5. Zapisanie wniosku i sprawdzenie poprawności – Elektroniczny wniosek Mój Prąd automatycznie sprawdzi poprawność i kompletność danych. Jeśli czegoś brakuje, zostaniesz o tym poinformowany, a wniosek poprowadzi cię do miejsc, które wymagają korekty. Jeśli wszystko jest uzupełnione poprawnie, pojawi się opcja „Zatwierdź wniosek”. Należy jednak pamiętać, że to jeszcze nie oznacza złożenia wniosku.

 6. Podpisanie i wysłanie wniosku – Po walidacji i zatwierdzeniu poprawnie wypełnionego wniosku pojawi się możliwość wysłania wniosku. W menu pojawi się opcja „Przygotuj do podpisu”. Po kliknięciu będziesz poproszony o cyfrowe podpisanie wniosku, np. za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Po podpisaniu wniosek zostanie wysłany do NFOŚiGW.

Po wysłaniu wniosku, można śledzić jego status na platformie GWD. Początkowo status będzie oznaczony jako „Wniosek w drodze”, a następnie zmieni się na „Zarejestrowany” i „Przyjęty w Funduszu”. Warto pamiętać, że to jeszcze nie oznacza przyznania dotacji. Dodatkowo, potwierdzenie wysłania wniosku zostanie przesłane na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z zasadami programu Mój Prąd 2023, nie jest możliwe łączenie dofinansowania Mój Prąd z innymi programami wsparcia finansowanymi ze środków publicznych, takimi jak program Czyste Powietrze. Oznacza to, że jeśli skorzystasz z programu Mój Prąd, nie będziesz mógł uzyskać dodatkowego wsparcia z programu Czyste Powietrze dla instalacji fotowoltaicznej objętej dotacją Mój Prąd.

Warto jednak zauważyć, że wnioskodawcy, którzy otrzymali dotację na mikroinstalację w ramach innego programu, mogą nadal ubiegać się o wsparcie na fotowoltaikę w Mój Prąd, jeśli program, z którego skorzystali, przewidywał możliwość uzyskania dodatkowej dotacji z innych środków bezzwrotnych.

Zgodnie z zasadami programu Mój Prąd, nie jest możliwe uzyskanie dotacji na zwiększenie mocy (rozbudowę) istniejącej instalacji fotowoltaicznej, na którą już otrzymano dotację z Mój Prąd. Dotyczy to zarówno dodawania modułów PV do istniejącej instalacji, jak i podłączania drugiej, oddzielnej instalacji PV w tym samym Punkcie Poboru Energii.

Jednak w przypadku, gdy beneficjent nie otrzymał jeszcze żadnego wsparcia na założoną mikroinstalację i zdecyduje się na jej rozbudowę, może ubiegać się o dotację z programu Mój Prąd. W takim przypadku należy złożyć standardowy wniosek i dołączyć dokument informujący o zwiększeniu mocy i całkowitej mocy systemu podłączonego do Punktu Poboru Energii.

Aby sprawdzić status wniosku w Mój Prąd, zależy to od naboru, w którym wniosek został złożony.

W przypadku Mój Prąd 1-2, można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie głównej programu. Należy podać adres e-mail lub numer PPE oraz numer wniosku.

W przypadku Mój Prąd 3-5, informacje o statusie wniosku są dostępne na koncie w GWD.

Dotacja Mój Prąd jest zwolniona z podatku, co oznacza, że nie ma konieczności rozliczania jej w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Koszt kwalifikowany w programie Mój Prąd odnosi się do wydatków poniesionych na realizację inwestycji objętej dofinansowaniem. Mogą to być koszty związane z zakupem, montażem i transportem instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii/ciepła lub systemu zarządzania energią.

Według informacji udostępnionych przez NFOŚiGW, obecnie trwa około 90 dni od momentu poprawnego złożenia wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) do rozpatrzenia wniosku.

Zachęcamy do skorzystania z tych informacji i złożenia wniosku w programie Mój Prąd, aby uzyskać wsparcie finansowe na instalację fotowoltaiczną i przyczynić się do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Jeśli masz więcej pytań lub potrzebujesz pomocy w procesie składania wniosku, nasi eksperci z Ecology Partners służą fachowym doradztwem i asystą na każdym etapie. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w uzyskaniu dotacji Mój Prąd i realizacji Twoich celów związanych z energią odnawialną.

Uzyskaj pomoc w dofinansowaniu

Jesteśmy gotowi pomóc Ci w zdobyciu dotacji Mój Prąd i przyspieszyć proces realizacji Twojej instalacji fotowoltaicznej.